Д-р Анастас Анастасов                   gsm 0888 746 456

съдов хирург - лазерно лечение на разширени вени

Съвременно лечение на разширени вени.
Лазерна аблация.
начало     статии


     ПРИНЦИПИ НА ДОПЛЕРОВАТА СОНОГРАФИЯ

 Методът се развива на базата на Доплеровия ефект. Описан е в 1842г. от австрийският математик и физик Кристиян Йохан Доплер (1805- 1853г.). Доплер наблюдава, че светлината на звездите, движещи се към земята, се променя в синьо ( къса дължина на вълната ), а светлината на звездите, отминаващи земята, се променя в червено ( дълга дължина на вълната). Този феномен се интерпретира и математически се описва от Доплер. Математическата формула, описваща ефекта на Доплер гласи ?f = 2 f / c. v. cos ?, където ?f е промяната на честотата, f е честотата на изпратения сигнал, c е скоростта на проникване, v е скоростта на кръвотока, ? е ъгъла на инсониране. Ние ежедневно се сблъскваме с Доплеровия ефект ( Фиг. 1 ). Звукът на сирената на линейката е с висока честота, когато тя се движи към нас с висока скорост, а когато тя се отдалечава от нас, звукът става нискочестотен .

Фиг. 1 Ефект на Доплер

В човешките кръвоносни съдове червените кръвни клетки, движещи се срещу или отдалечаващи се от сонографската сонда с различна скорост на кръвотока, са информационните носители, даващи възможност за Доплерова сонография. Ехо-сигналът, отразен от червените кръвни клетки и върнат към трансдюсера, е с леко променена честота в сравнение с честотата на излъчения сигнал; тази разлика в честотата зависи от степента и посоката на скоростта на кръвотока. Този ефект е приложен в ангиодиагностиката от Satomura през 1958г. На практика ефекта на Доплер, приложен в съдовата диагностика гласи, че разликата между честотите на излъчената и отразената от еритроцитите ултразвукова вълна е пропорционална на скоростта на движението им. Тази информация посредством сложна апаратура се обработва и дава възможност да се интерпретират някои параметри като: скорост на кръвотока, пулсатилен индекс, периферно съпротивление и др. Принцип на метода: възбуден от генератор пиезоелектричен кристал излъчва ултразвукови вълни, които се насочват през кожата към изследвания съд ( артерия или вена ). Отразените от движещите се формени елементи на кръвта ( еритроцити и др.) ултразвукови вълни променят своята честота ( Доплеров ефект ). Те се възприемат чрез приемателен кристал ( Фиг. 2 ) и високоговорител като звук или се регистрират графично. Високите тонове отразяват по-високата скорост на кръвотока, ниските – по-ниска скорост. Ултразвуковите вълни се изпращат с определена честота ( обикновено 2-8MHz ). Дълбочината на проникване в тъканите е по-голяма при използване на по-ниски честоти.

Фиг.2 Принципно устройство на УЗДоплеров апарат

Видове Доплер- сонографски методи

Непрекъснатовълнова Доплерсонография (Continuous Wavе Doppler )| Апаратурата излъчва непрекъснат ултразвуков сигнал, който в зависимост от скоростта на движение на еритроцитите посредством Доплеровия ефект се приема, обработва и представя като звук или доплерсонографска крива, която има различни характеристики за артериите или вените. При патологични съдови промени се получават характерни промени в сигнала и сонограмата. Артериално Доплерово изследване ( Фиг.3 ) дава възможност да се установят проксимални артериални тромбози или стенози, както и да се измери периферно артериално налягане на съответния крайник.

Фиг. 3 Изследване на периферно налягане на a.dorslis pedis


Импулсна Доплерсонография ( PW Doppler ) При този метод сигналът се излъчва през определени интервали, което позволява и количествена оценка на кръвотока през съда. Получените данни се обработват от компютър, визуализират се на екран и могат да служат за база за последващ спектрален анализ.
Дуплекс-скениращо изследване (Duplex –scaning ) Представлява комбинация между ултразвукова ехография (B-mode, 2D, real-time imaging ) и импулсна Доплерсонография ( PW Doppler ), като обединява информационните възможности на двата метода. При съвремените модели, наричани триплекс-скениращи устройства, чрез компютърна обработка кръвния ток в съдовете се изобразява в червен цвят при кръвоток срещу хода на ултразвуковите вълни ( артериален ), в син цвят за кръвоток по хода на ултразвуковите вълни ( венозен ) или цвят в цялата цветова гама ( завихрен кръвоток ). С тази апаратура, която притежава висока разделителна способност, е възможно да се извършат множество срезове по хода на съда в различни проекции, да се изследва прецизно съдовата стена, дори да се извърши морфологична характеристика на атероматозното плака или на инсуфициентна венозна клапа. Особено важно е възможността за визуализиране на вътресъдовата тромбоза. Най-новите комбинирани устройства за ултразвукова диагностика съчетават цветната ултразвукова ехография, импулсната ДСГ и триизмерната компютърна реконтрукция на образа на съда.
Всичко това ги прави още по-съвършени, даващи изключително богата информация за кръвоносните съдове на цялото тяло ( Фиг. 4 ), каквато никое друго изследване не може да предостави. Днес няма модерна съдова лаборатория в света, която да не разполага с апаратура от този тип за пълноценно функционално и образно изследване на кръвоносните съдове.

Фиг. 4
Автор: д-р Асен Драмов
GSM: 0888 81 65 71

     © Copyright 2006 D-r Anastasov. All rights reserved             уеб дизайн  www.irisvisia.com